Intézmény logója

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-00279


Szerkesztette: Törökné Beke Ida
Tiszafüred, Karcagi SZC Hámori András Technikum és Szakképző Iskola
Esemény időpontja: 2008 szept 01


TÁMOP-3.1.4-08/2 hírei


2010. augusztus 31-én zárult le a TÁMOP 3.1.4 "A kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben" című pályázat.
A szakmai munkát 2010. június 28-án a nevelőtestület tájékoztatásával zártuk le.
A szakmai program megvalósítása: itt >>

Pedagógus innovációk

A bevont pedagógusok többféle innovációt készítettek, amely az egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére vállalkozik. Ezek a következő:

1.    „Szóképek megjelenítése a nyelvtan és irodalom oktatásában” című innováció az irodalomtanítás nehézségeit segíti. Sajnos a tanulók nem értik a műalkotások szövegét; sokszor a szavak jelentős részének még a fogalmi jelentésében is bizonytalanok. A kedvüket szeretnénk meghozni a megfejtéshez, illetve ráébreszteni őket milyen szép világot ismerhetnek meg ezekből a műalkotásokból, szép és hasznos élményhez juthatnak. A művészi nyelv többletjelentésének jelentős részét a szóképek hordozzák, a szóképek asszociatív megfejtését gyakoroltatni kell a tanórákon. A képszerűség stíluseszközeit; (képszerűség, asszociáció, metafora, megszemélyesítés, hasonlat), az új szóképekkel kibővítve (szinesztézia, metonímia, allegória, szimbólum) integráltan tanítjuk. Segíti a diákok értő irodalomolvasási képességének kialakítását, ami nélkül elképzelhetetlen a sikeres érettségi vizsga. A kritikai, árnyalt gondolkodást és az árnyalt kifejezőkészség is fejlődik: az érettségi vizsga valódi célja is ez.

2.    „Arányosság, százalék” modul megvalósítása a kooperatív technikákkal célja az egyenes és a fordított arányosság definiálása és grafikus ábrázolása. Ebben a modulban az arányosság matematikai és gyakorlati alkalmazásaira, és az arányosságot kifejező százalékszámításra találunk feladatokat. A munkatankönyvből válogatott feladatokat kiegészíti a diagnosztikus mérőlap, a gyakorláshoz feladatbank, TOTO és a témazáró feladatlap.

3.    „Ars poeticák” című dokumentáció a Sulinova munkatankönyv 5. moduljához készített hangoskönyv. Célunk a képi világgal és hanganyaggal megerősíteni a modul költeményeinek művészi hatását; összekötni a különféle művészeti ágakat (képzőművészet, irodalom). Irodalomtörténeti áttekintést felvázolni a tanulók számára. A modul anyagát kiegészítettük néhány markáns, egyéni világszemléletet tükröző költeménnyel. Művészet iránti igényt szeretnénk kialakítani tanulóinkban. Reméljük a sokszínű, élményközpontú megközelítés segít céljaink megvalósításában. A power point-bemutatók a tanév során többször is alkalmazhatók a tanítási-tanulási folyamatban, segítve a bevésési folyamatot, az ismétlést, a rendszerezést. A memoriterek folyamatos frissítésére is bevethető. A tanulók előadói képességét is erősítheti, mozgósíthatja (pl. tanórai versenyek során). Előnye még, hogy több évfolyam tananyagába is jól beépíthető.

4.    „Húsvét-magyar és német területen” projekt során a húsvéttal kapcsolatos összes témát próbáltuk feldolgozni, mely a tanulók ismerete, előzetes tudásuk illetve érdeklődésük szerint bővíthető. (húsvéti szokások, szimbólumok, ételek, receptek, versek, a keresztény ünnep eredete, stb.) Az órai feladatok változatosak (gondolattérkép, szójátékok, versillusztráció és üdvözlőlap készítése, film-kvíz, projektmunka), ezen felül a kreativitást, az önálló ismeretszerzést, a csoporton belüli együttműködést fejlesztik. Különböző munkaformák (egyéni, páros, csoport) váltják egymást a projekten belül. Az önállóság, a csapatmunka, a kreativitás és az előadói képesség fejlesztését a témát lezáró projektfeladat segíti leghatékonyabban.

Intézményi innovációk

1.    Életpálya-építési program keretében kidolgoztuk a „Ki vagyok én?!” önismereti programot. Napjainkban tanárként a feladatunk segíteni tanítványainknak a világ megismerésében, amihez nélkülözhetetlen önmaguk megismerése is. Ezzel az önismereti projekttel segítséget kívánunk nyújtani minden tanárkollégánknak ahhoz, hogy a diákjai megismerhessék önmagukat, fokozatosan elsajátítsák a társadalom normáit, szokásait, a társadalmi együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedési normákat. A felvázolt projekt segítséget nyújt a tanuló hatékonyabb tanulási módszertanának kialakításához.

2.    Tanórához kapcsolódó kiadványként elkészült az „Örök zöld kalendárium”, melyben 40 „zöld jeles nap a környezet-és természetvédelemben” került bemutatásra. A jeles zöld napok nem igazán ünnepek, hanem „felkiáltójelek”, egyesek szomorú „felkiáltójelek”. ÖRÖK, mert nem kötődik egy bizonyos naptári évhez; ZÖLD, mert utal a jeles zöld napokra; KALENDÁRIUM, mert „színes”, fűszerezve van sok fotóval, szimbólumokkal, idézetekkel, versekkel. Célja, az ismeretterjesztő szerepén túl, hogy felhívja a figyelmet a különböző természeti-és környezetvédelmi problémákra, hogy az emberiség a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásával, a jelenlegi állapotokkal könnyen és hamar elérheti a „Világrombolásának” azt a szintjét ami visszafordíthatatlan.

3.    A „Nemzeti parkok környezet-természetvédelmi projekt” során elsődleges célunk az volt, hogy tanulóink részletesebben megismerjék országunk Nemzeti Parkjait, valamint az országhatáron kívül is folytattuk az ismerkedést. A számos foglalkozás alatt a tanulók megismerhették az egyes természetvédelmi területek szépségeit, növény- és állatvilágát, valamint a legfontosabb sajátosságait. További céljaink között szerepel az, hogy évente egy nemzeti parkot meglátogatunk, megismerkedünk fontosabb részeivel. Ebben a tanévben (2009-2010) „Székelyföld természeti és kulturális értékei”-t tekintettük meg 5 napos kirándulás keretében. Erdélyben, a Békás Szoros - Nagyhagymás Nemzeti Parkban jártunk. Az innovációba szervesen beépítettük az intézmény által választott témahét programját (A Föld Napja) is.

Székelyföld természeti és kulturális értékei programja
Időpont:     2010. június 2-6.

1.    nap utazás
 • Nagyvárad, Szent László Székesegyház, Szent László Szobor
 • Bánffy Hunyad református templom
 • Torda, sóbánya
2.    nap
 • Csíksomlyó, Kegy templom, Borvíz forrás, Barátok feredője
 • Gyimesi-hágó
 • Gyimesbükk: 1000 éves határ, Rákóczi-vár, vasúti őrház
3.    nap
 • Pongrác-tető
 • Békási szoros
 • Gyilkos-tó
 • Szováta séta a sóstavak körül
4.    nap
 • Segesvár: segesvári vár
 • Fehéregyháza Petőfi emlékhely
 • Farkaslaka, Tamási Áron sírja
 • Korond kirakodó vásár
 • Parajd sószoros (túra)
5.    nap
 • Kolozsvár: Farkas utcai református templom, Mátyás király szülőháza, Szent Mihály templom, főtér (séta)
 • hazaút Nagyváradon keresztül.

Az intézmény önálló innovációja: Önismereti program
 
  A XXI. századi világunk nagyon összetett, rendkívül gyorsan változó. Az alkalmazkodás embertársainkhoz és a külső világ követelményeihez, a felnőtt ember számára is nagyon nehéz.
Napjainkban tanárként a feladatunk segíteni tanítványainknak a világ megismerésében, amihez nélkülözhetetlen önmaguk megismerése is. Ezzel az önismereti projekttel segítséget kívánunk nyújtani minden tanárkollégánknak ahhoz, hogy a diákjai megismerhessék önmagukat, fokozatosan elsajátítsák a társadalom normáit, szokásait, a társadalmi együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedési normákat. (önismeret)
  A felvázolt projekt segítséget nyújt a tanuló hatékonyabb tanulási módszertanának kialakításához. Ha megismeri önmagát és képességeit (gyengeségeit is), egyéni tanulási stílusát, biztos, hogy sikeresebb lesz a tanulmányaiban. (tanulási stílus)
  A programhoz kapcsolódóan meghirdettünk egy vers és prózaíró versenyt. A beérkezett pályaműveket kis füzetbe szerkesztettük össze, ami alkalmas nyomtatásban való megjelenítésre is. A kiadvány fedő lapját Gacsal Judit rajztanár tervezte. (versnyűjtemény)
  (Törökné Beke Ida, 2010-03-19)

2009. szeptember 25-én projektindító napot szerveztünk. A rendezvényen a nevelőtestületi tagok mellett részt vett a szülői munkaközösség vezetője és a diákönkormányzat két képviselője. A projektindító nap feladata, hogy az iskolahasználók megismerjék a fejlesztés céljait, várható eredményeit, és mindenki a maga eszközeivel járuljon hozzá annak sikeréhez.
Szegedi György közoktatási szakértő, komplex helyzetelemzési szaktanácsadó tájékoztatta a megjelenteket az ÚMFT közoktatás-fejlesztési céljairól. A komplex intézményi fejlesztések célja az oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése, a digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése valamint az esélyegyenlőség javítása. Felsorolta és jellemezte a projekt kötelező elemeit, melyek a következők:
 • tantárgytömbösített oktatás választott műveltségterületen
 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
 • három hetet meghaladó projekt megszervezése
 • témahét megszervezése
 • moduláris oktatási program megszervezése
A feladatok sikeres megvalósítása érdekében esélyegyenlőségi szakértő esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó, IPR módszertani mentor-tanácsadó, IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, intézményi folyamat-szaktanácsadó segíti a munkát. A programban résztvevő tanárok és a nevelőtestület tagjai továbbképzéseken vesznek részt, így fejlesztve a pedagógusok módszertárát. Kompetencia alapú tankönyvek, digitális tananyagok és a szükséges eszközök beszerzése, segíti a kompetencia alapú oktatás megvalósítását, beépítését a napi gyakorlatba. Kiemelt szerepe van az IKT eszközöknek, melyek készségszintű használata elengedhetetlen a XXI. században.

Meghívó a projektindító értekezletre
(2009-09-15)

    A TÁMOP-3.1.4-08/2-számú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben keretében megvalósítani kívánt „Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményekben”
    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat sikeres pályázata alapján 3 megyei fenntartású intézményben 71 810 400 Ft-ból valósítja meg a Kompetencia alapú oktatás bevezetését. A projekt megvalósítását az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás segíti, melynek intézményünkre eső összege 21 118 800 Ft.
    A fejlesztő tanárok a 9. évfolyam szakközepes osztályaiban valósítják meg a programot, szövegértés-szövegalkotás, matematika, életpálya-építés, német nyelv és az információs és kommunikációs technológia műveltségterületeken.
    A kulcskompetenciák hatékony fejlesztése az alábbi nevelési céljaink minőségi javulását eredményezi:
 • Javulnak a tanulók alkalmazóképes tantárgyi ismeretei és készségei
 • A munkába állással összefüggő ismeretek hatékonysága növekszik, rugalmasabb a pályakorrekció megvalósítása
 • Javulnak az évközi tanulmányi eredményei, valamint az érettségi vizsgák eredményei
 • Kedvezőbben, kreatívabban valósulhat meg a „másság” kezelése
 • Javulnak munkaerő piaci és továbbtanulási esélyeik a modulrendszerű szakmai képzésekkel
 • Hatékonyabbá teszik az oktatást az IKT eszközökkel támogatott multimédiás tanórák, a modern oktatási módszerek alkalmazása (projektmódszer, kooperatív módszerek).
 • Fejlődik szociális kompetenciájuk, konstruktivitásuk, kommunikációs képességük, önismeretük.
    A program résztvevői:
 • Varga András: projektmenedzser
 • Veresné Borsi Mária: projektasszisztens
 • Törökné Beke Ida: szakmai vezető
 • Fergéné Mészáros Éva: fejlesztő pedagógus
 • Kovács Péter: fejlesztő pedagógus
 • Gyenge Ágnes: fejlesztő pedagógus
 • Németh Katalin: fejlesztő pedagógus
 • Józsa Viktor: fejlesztő pedagógus